Visie

Visietekst concept Actievelink                                      

 • Inleiding

Het concept Actievelink is ontstaan vanuit de vaststelling dat er in de regio weliswaar een groot aanbod aan activiteiten bestaat, maar deze zijn desondanks voor de beoogde doelgroep onvoldoende  toegankelijk. Te ingewikkelde en onoverzichtelijke communicatiekanalen, moeilijk bereikbare locaties, te hoge kostprijs en de nood aan begeleiding liggen hierbij vaak aan de basis.
www.actievelink.be is een open, laagdrempelig online platform voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving. Het is een medium dat tegemoet komt aan de versnipperde en vaak complexe communicatie van het bestaande regionale activiteitenaanbod voor deze doelgroep.

De website is een samenwerkingsinitiatief van verschillende organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen en bundelt een reeks doelgroepspecifieke activiteiten op een overzichtelijke manier. De gehanteerde visie onderschrijft sociale activering en maatschappelijke participatie. De activiteitenkalender voorziet een aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waaraan op vrijwillige basis wordt deelgenomen. Stevig verbinding maken met de doelgroepnoden vanuit een bottom-upaanpak is het standpunt dat wordt ingenomen.

De eigenheid van de website houdt in dat het zorgaspect nooit ver weg is. De activiteiten worden steeds georganiseerd door een GGZ- organisatie of door een organisatie met een sterke affiniteit voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. We spreken in dit licht van ‘verbindende zorg’, en komen hierbij toe aan de noodzaak van deze website.  Veel mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid beschikken enerzijds over een te beperkt sociaal netwerk , terwijl er anderzijds juist behoefte is aan extra ondersteuning. Bij deze doelgroep is professionele aanwezigheid dan ook vaak aangewezen.

Naast een aanbod van activiteiten op maat wordt op de website betrouwbare informatie verstrekt.  Het platform biedt  aan geïnteresseerde organisaties met een GGZ- binding de mogelijkheid om zowel hun activiteiten als hun werking via het platform bekend te maken.

We opteren bewust voor een digitaal platform. Enerzijds creëren we zo een overzichtelijk totaalbeeld, voor zowel cliënten als professionelen. Anderzijds willen we niet voorbij gaan aan de verregaande invloed van digitalisering op de maatschappij. Digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in de maatschappij, wat bij kwetsbare doelgroepen frequent resulteert in uitsluiting. Wij hanteren het principe dat de digitale maatschappij er voor iedereen is, en zetten dan ook in op het proces van  e-inclusie. We maken dit concreet door het inzetten op de verwerving van digitale vaardigheden, zo onder meer aan de hand van vormingsmomenten die de werking van de website toelichten.
 

 • Wie willen we met Actievelink bereiken?

De website richt zich enerzijds naar de meest kwetsbare groep mensen met een psychische kwetsbaarheid die niet of nog niet ten volle kunnen participeren aan het maatschappelijk leven in al zijn aspecten. Er bestaan reeds heel wat positieve initiatieven die verbinding beogen. Actievelink poogt hierop een aanvulling te zijn, met specifieke attentie voor de meest kwetsbaren.

Ontmoeting, deelname aan doelgroepspecifieke activiteiten en lotgenotencontact vormen dan ook de rode draad doorheen het aanbod. Anderzijds is de website een informatiebron voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die specifiek op zoek zijn naar alles rond ervaringsdeskundigheid.
Tot slot kan de website ook inspirerend zijn voor de GGZ-professionals en het sociale netwerk.
 

 • Wat willen we met Actievelink bereiken?

De hoofddoelstelling van de website is tweeledig:

1/ De website is een alternatief voor de reeds bestaande reguliere digitale activiteitenkalenders die vaak te complex zijn en voor de doelgroep onvoldoende overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.
Met Actievelink willen we mensen op een laagdrempelige en toegankelijke manier aanzetten tot activiteitenparticipatie.
2/ Actievelink kan beschouwd worden als een belangrijk initiatief om digitale inclusie bij mensen met een psychische kwetsbaarheid te stimuleren. Het gebruik van de actievelink-website helpt mensen op een eenvoudige manier kennis te maken met digitale vaardigheden. Aangenomen wordt dat naarmate mensen hun weg vinden in de actievelink-website, ze later ook gemakkelijker de weg zullen vinden naar andere websites. In navolging willen we vanuit de actievelink-visie concreet inzetten op het verwerven van digitale vaardigheden, bijvoorbeeld door het organiseren van vormingsmomenten.
 

Doelstelling van de website vanuit de positie van de cliënt

Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen vaak alleen en hebben een zeer beperkt of geen sociaal netwerk. Eenzaamheid en sociaal isolement loeren al vlug om de hoek. Het vinden van aansluiting binnen het reguliere vrijetijdscircuit is voor deze doelgroep bijgevolg geen evidentie. De website stelt als doel dit sociaal isolement te doorbreken. Het is een middel om lotgenoten met een gemeenschappelijke interesse samen te brengen. Door het aanbod van doelgroepspecifieke activiteiten overzichtelijk te centraliseren, faciliteren we keuzemogelijkheden en bieden we gebruikers een opportuniteit om vanuit hun interesse “samen actief” te zijn. De activiteitenkalender biedt de gebruiker de mogelijkheid om rechtstreeks zijn interessecategorie aan te klikken. Daarnaast kan via de zoekfunctie ook de locatie van de activiteit geselecteerd worden. Actievelink komt hierbij tegemoet aan beperkte mobiliteitsmogelijkheden en opteert doelbewust voor lokale inbedding in het vrijetijdscircuit. De activiteitenkalender fungeert als ‘aanzet tot’ en beoogt activering in al zijn elementen.
 

Doelstelling van de website vanuit de positie van de organiserende partner, de toeleider, de GGZ-hulpverlener, de familie.

Ook voor de organiserende partners heeft de website een betekenisvolle meerwaarde. De website bundelt een aantal hyperlinks die op gebruiksvriendelijke wijze verbinding maken met de webpagina’s van tal van GGZ-organisaties. Op die manier kunnen organisaties niet alleen hun activiteitenaanbod delen maar tevens hun algemene werking bekend maken. Daarnaast kunnen ook doelgroepspecifieke vormingen, cursussen, voordrachten en lezingen geagendeerd worden.

De basismedewerker, als toeleider, is vaak de brugfiguur tussen mensen met een psychische kwetsbaarheid en allerhande voorzieningen. De rol en de functie van deze toeleider is cruciaal: hij informeert de cliënten, maakt hen wegwijs, verwijst en/of begeleidt hen eveneens op praktisch gebied. Inzake sociaal herstel is de website dan ook een handige informatiebron die de toeleider steeds doelgericht en efficiënt  kan consulteren. Samen met de cliënt gaat de toeleider op zoek naar een geschikte activiteit of vrijetijdsinvulling. Deze ondersteuning zorgt ervoor dat de cliënt de website leert kennen en in de toekomst zelf de weg vindt naar wat hij zoekt.

Tot slot kan elke bezoeker van de website zich laten inspireren door de ervaringen en de praktijkvoorbeelden van andere organisaties. Samenwerken en verknopen met inspirerende ‘good practices’ zorgt voor heel wat creativiteit, nieuwe ideeën en inzichten op vlak van activering en ontmoeting.
 

 • Welke activiteiten komen in aanmerking voor Actievelink?

Het type activiteiten wordt zo divers mogelijk gehouden, gezien de variëteit aan interesses binnen de doelgroep. Activiteiten kunnen zich dus zowel in de sportieve, culinaire, culturele, … sfeer bevinden.

Voor alle activiteiten gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor iedereen toegankelijk.
 •  Inzet op lokale antennepunten.
 • Betrokkenheid en regie van de cliënt primeert. Cliëntparticipatie en ervaringsdeskundigheid staan voorop.
 • Budgetvriendelijk.
 • Rekening houdend met beperkte mobiliteit van de doelgroep.

De activiteiten  zijn doelgroepspecifiek, wat betekent:

 • Aandacht voor het onthaal, bij elke activiteit heerst een warm welkomgevoel.
 • Aandacht voor structuur in de activiteiten.
 • Er is ondersteuning en een stapsgewijze aanpak waar nodig.
 • Laagdrempeligheid, zowel passieve als actieve deelname is mogelijk.
 • Kan plaatsvinden in een vertrouwde (zorg)omgeving, als in een reguliere context.

 

 • Welke organisaties kunnen aansluiten en wat omvat de omkadering?

​Elke GGZ-organisatie uit de regio Noord-West-Vlaanderen kan  doelgroepspecifieke activiteiten op de activiteitenkalender posten. Ook niet GGZ-organisaties, weliswaar met een sterke affiniteit voor de doelgroep, kunnen gebruik maken van de website.
Organisaties die wensen aan te  aansluiten bij de activiteitenkalender, kunnen zich aanmelden via anneleen.decuyper@beschutwonenbrugge.be of regine.steevens@pzonzelievevrouw.be
In een persoonlijk gesprek wordt de visietekst overlopen en worden de voorwaarden om activiteiten op de kalender te plaatsen duidelijk toegelicht.
Na akkoord, ontvangt de betrokken aanmelder een eigen login.